By Josh Stenberg

(Starred names indicate performers and xiqu figures mentioned in the text and/or who, through semi-structured interviews or informal public or semi-public dialogues, provided or verified information contained in “Repertoire Is Technique” in the days during and surrounding the 2015 festival.)

biji xiaoshuo 筆記小說
Cai Bojie 蔡伯喈
Cai Yazhi 蔡婭治
Cai Youben 蔡尤本
Cai Xiuying 蔡秀英
caidan 彩旦
canben 殘本
chaoju 潮劇
Chaozhou 潮州
*Chen Luo 陳珞
Chen San Wuniang 陳三五娘
chongpai 重拍
da men 大悶
daobai 道白
di deng 睇燈
Dong Yong 董永
*Fang Zhaohui 方朝晖
fujiao 覆校
Gao Wenju 高文舉
gezaixi 歌仔戲
*Gong Wanli 龔萬里
Guo Hua 郭華
*Guo Zhifeng 郭智峰
He Shumin 何淑敏
Huadong qu xiqu guanmo yanchu dahui      華東區戲曲觀摩 演出大會
Huang Bingtong 黃炳銅
Huangmeixi 黃梅戲
jiaodui 校對
Jingju 京劇
Jinjiang 晉江
jishu zhidao 技術指導
Kunju 昆劇
Li Hong 李紅
Li Yaxian 李亞仙
Lianhua luo 蓮花落
*Liao Shuyun 廖淑雲
Lijing ji 荔鏡記
*Lin Fufu 林賦賦
*Lin Qiuhan 林秋韩
Lin Rensheng 林任生
Liu Kui 劉奎
liu san 留傘
liyuan(xi) 梨園(戲)
Mantianchun 滿天春
Minnan 閩南
Nan’an 南安
nanguan 南管
nanxi 南戲
nanyin 南音
ypailian zhidao 排練指導
Pipa ji 琵琶記
puxianxi 莆仙戲
Quanzhou 泉州
Quanzhou chuantong  
xiqu congshu 泉州傳統戲曲叢 書
ru Niu fu 入牛府
*Ruan Bingbing 阮冰冰
saodi 掃地
shanglu 上路
siben 私奔
Su Qin 蘇秦
Su Yanshi 蘇彥石
Su Yanshuo 蘇彥碩
Tianxian pei 天仙配
tiedan 貼旦
Wang Ankui 王安葵
Wang Bin 王斌
*Wang Pingzhang 王評章
*Wang Renjie 王仁杰
*Wang Shunzhen 王順鎮
*Wang Xiaobo 王嘯波
*Wu Yihua 吳藝華
Wu Youqing 吳幼清
xi shang xi 戲上戲
xianan 下南
xiao liyuan 小梨園
xiao men 小悶
*Xie Zichou 謝子丑
xiqu 戲曲
xiuru ji 繡襦記
*Xu Tianxiang 許天相
Yitong suan guozhang 義童算粿賬
Yuanxiaojie 元宵節
Yuzhen xing 玉真行
zaju 雜劇
Zaoli yu nüzei 皂隸與女賊
*Zeng Jingping 曾靜萍
zhai hua 摘花
*Zhang Jingjing 張婧婧
*Zheng Yasi 鄭雅思
Zheng Yuanhe 鄭元和
“Zhennü xing” 真女行